Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.

Kadry
Moduł odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Specjalne kalendarze pozwalają na rejestrację zdarzeń, takich jak awanse, szkolenia czy delegacje. Zastosowanie operacji grupowych ogranicza czas niezbędny do przygotowania lub zmiany systemów i grafików pracy. Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych - rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

Płace
Moduł wspiera proces naliczania i kontroli wynagrodzeń pracowników. Pozwala na budowę dowolnych, dopuszczalnych przez polskie prawo, systemów płacowych. Wygodne narzędzia do zbiorczej edycji danych w znacznym stopniu przyspieszają ewentualne modyfikacje parametrów płacowych (np. zmianę stałych składników wynagrodzenia o ustaloną wartość lub współczynnik). Aplikacja w oparciu o dane kadrowe (np. informacja o urlopach lub stażu pracy) automatyzuje naliczanie płac. Umożliwia też dowolne rozksięgowania wynagrodzeń m.in. według miejsca powstawania kosztów. System uprawnień skutecznie zabezpiecza poufne informacje przed dostępem osób niepowołanych.

Umowy cywilno-prawne
Moduł odpowiada za rozliczanie umów cywilno-prawnych, kontraktów menedżerskich zawartych zarówno z pracownikami, jak i osobami niezatrudnionymi w firmie. Umożliwia bieżącą kontrolę kosztów pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych z podziałem na projekty lub działy. Automatyzuje obsługę ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych (obowiązkowych i dobrowolnych). Pozwala na rozliczanie na listach płac umów cywilno-prawnych zawartych z własnymi pracownikami łącznie z wynagrodzeniem z tytułu umów o pracę.

Deklaracje i przelewy
Moduł automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków). Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy - poszczególne kwoty mogą być przelewane w definiowanych proporcjach. Wraz z systemem dostarczany jest komplet aktualnych i historycznych deklaracji podatkowych. Stała ich aktualizacja zapewnia pełną zgodność z prawem.

Ubezpieczenia społeczne
Moduł zwiększa bezpieczeństwo pracodawcy w świetle złożonych polskich przepisów ubezpieczeń społecznych. Obsługuje wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz pilnowaniem limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGÂP oraz Fundusz Pracy) oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Współpracuje z programem Płatnik.

Sprawozdawczość
Szeroka gama gotowych raportów kadrowo-płacowych zaspokaja standardowe potrzeby przedsiębiorstwa. Dzięki za-stosowaniu elastycznych szablonów dokumentów możliwe jest ich dostosowanie do indywidualnej specyfiki firmy. Moduł pozwala również przygotować dostosowane do wymagań organizacji raporty oraz umożliwia analizę danych bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych.

e-kadry
e-kadry są intranetowym rozszerzeniem modułu Kadry. Moduł obsługuje proces elektronicznego zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dot. nieobecności, eliminując zbędną biurokrację i zapewniając rzetelność rozliczeń dni wolnych. Dostęp do zbiorczych i aktualnych informacji o planach urlopowych podległego zespołu ułatwia menadżerom planowanie i utrzymywanie ciągłości pracy działu. Pracownicy otrzymują wygodne narzędzia pozwalające na kontrolę statusu złożonych wniosków urlopowych oraz liczby wykorzystanych dni wolnych. Aplikacja ułatwia też organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, zapewniając dostęp do informacji o aktualnych i planowanych absencjach pracowników lub ewentualnych zastępstwach.


System ocen pracowniczych
Aplikacja wspiera zarząd w ukierunkowaniu wysiłków pracowników na realizację konkretnych celów wynikających ze strategii firmy. Usprawnia proces oceny pracowników - ich celów biznesowych, rozwojowych oraz kompetencji, a następnie ocenę poziomu ich realizacji. Elastyczność modułu pozwala na dostosowanie procesu i kryteriów oceny do specyfiki firmy, jej potrzeb biznesowych oraz oczekiwań wobec pracowników. Informacje zgromadzone w systemie są dostępne (wg nadanych praw) cały rok, co ułatwia śledzenie historii ocen oraz monitorowanie poziomu realizacji aktualnie przydzielonych celów.

Rejestracja czasu pracy
Moduł umożliwia ewidencję oraz rozliczenie czasu pracy pracowników z podziałem na projekty lub działy. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie za pośrednictwem elektronicznych czytników. Elastyczny system doboru parametrów pozwala określić sposób i czas rejestracji spóźnień, nadgodzin, nieobecności. Po zaakceptowaniu, informacje dot. czasu pracy automatycznie modyfikują kalendarze pracowników w module Kadry i są wykorzystywane w procesie naliczania płac.

Projekty i księgowania
Grupa instrumentów, która rozszerza możliwości rejestracji i analizy kosztów zadań lub projektów. Rozbudowany system księgowań pozwala obsłużyć grupy kosztów ustalanych według dowolnych rozdzielników. Kompleksową ocenę rentowności prowadzonych projektów zapewnia możliwość rejestracji kosztów pracowniczych niezwiązanych bezpośrednio z wynagrodzeniami (np. użytkowanie przez pracownika telefonu komórkowego, samochodu czy koszty delegacji).

AddThis Social Bookmark Button

60 DNI ZA DARMO